Inspectierapport februari 2015

 Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat

 Inleiding:

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

 • emotionele veiligheid;
 • persoonlijke competentie;
 • sociale competentie;
 • overdracht van normen en waarden.

 Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie kindercentrum.

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleid van BSO de Bosbes is geschreven in oktober 2014.

Het beleid voldoet aan de voorwaarden.

 

Pedagogische praktijk

Tijdens het onderzoek na registratie is geobserveerd en gesproken met de houder, welke tevens beroepskracht is.

Als de kinderen uit school komen wordt er aan de tafel wat gegeten en gedronken.

Daarna wordt er altijd een activiteit aangeboden. In de vorm van een speurtocht, boswandeling, spelen op het buitenspeelterrein tegenover de BSO.

 

De BSO is kleinschalig en heeft als visie om veel in de natuur bezig te zijn.

Ontdekken in de natuur, de natuur als leerschool. Ontdekken is ontwikkelen.

De kinderen worden in hun doen en laten positief bekrachtigd door de beroepskracht.

Aan tafel wordt er gesproken over de verschillende materialen waarmee “prijzenbekers” zijn gemaakt.

De kinderen wordt als activiteit aangeboden om narcis bolletjes te planten vanmiddag.

De beroepskracht toont zich empatisch en geeft de kinderen de nodige aandacht.

 

De toezichthouder concludeert uit bovenstaande bevindingen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de vier pedagogische basisdoelen.

Gebruikte bronnen:

 •  

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 •  

Observaties

 •  

Pedagogisch beleidsplan

 

Personeel en groepen

Inleiding:

Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 

De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

 

Verklaring omtrent het gedrag

 

Verklaring omtent gedrag van de houder, tevens beroepskracht is aangeleverd en voldoet aan de voorwaarden.

 

Passende beroepskwalificatie

 

Houder, tevens beroepskracht beschikt over juist diploma, MDGO-AB

 

Opvang in groepen

 

Er is 1 basisgroep met maximaal 6 kindplaatsen.

 

Beroepskracht-kindratio

 

Er is 1 beroepskracht nodig voor 10 kinderen, volgens de voorwaarden uit de Wet op de Kinderopvang.

In dit geval is er 1 beroepskracht voor maximaal 6 kindplaatsen, hieraan wordt voldaan.

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

 

Er wordt Nederlands gesproken.

 

Gebruikte bronnen:

 •  

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 •  

Observaties

 •  

Verklaringen omtrent het gedrag

 •  

Diploma’s beroepskrachten

 

Veiligheid en gezondheid

 

Inleiding:

 

Binnen dit domein is gekeken naar:

– de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE)

– meldcode Kindermishandeling

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in oktober 2014, voor opening.

Deze voldoet aan de voorwaarden.

 

Gebruikte bronnen:

 •  

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 •  

Observaties

 •  

Risico-inventarisatie veiligheid

 •  

Risico-inventarisatie gezondheid

 •  

Meldcode kindermishandeling

 

 

Accommodatie en inrichting

 

Inleiding:

Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten.

 

Binnenruimte

 

Er is voldoende binnenspeelruimte aanwezig voor maximaal 6 kinderen.

 

Buitenspeelruimte

 

Er is voldoende buitenspeelruimte aanwezig, de ruimte die het meest gebruikt wordt is niet aangrenzend. Dit is het bos en de tegenover gelegen speelplaats.

Deze zijn veilg en goed bereikbaar en in de directe nabijheid van de BSO.

 

Gebruikte bronnen:

 •  

Observaties

  

Ouderrecht

 

Inleiding:

Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders geïnformeerd worden door de houder.

 

Informatie

 

De ouders worden mondeling geïnformeerd door de houder.

De website is nog niet klaar, maar zal binnenkort online komen.

 

Gebruikte bronnen:

 •  

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke