Inspectierapport november

Inspectierapport De Bosbes (BSO)

Brigadelaan 13

9471MP ZUIDLAREN

Toezichthouder: GGD Drenthe

In opdracht van gemeente: TYNAARLO

Datum inspectie: 10-11-2014

Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Status: Definitief

Datum vaststelling inspectierapport: 03-12-2014

 

Inhoudsopgave

Het onderzoek ………………………………………………………………………………………………….. 3

Observaties en bevindingen …………………………………………………………………………………4

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang……………………………………………………4

Pedagogisch klimaat …………………………………………………………………………………………. 5

Personeel en groepen………………………………………………………………………………………. ..6

Veiligheid en gezondheid …………………………………………………………………………………… 7

Accommodatie en inrichting …………………………………………………………………………………8

Inspectie-items………………………………………………………………………………………………….. 9

Gegevens voorziening ……………………………………………………………………………………….11

Gegevens toezicht……………………………………………………………………………………………. 11

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum …………………………………………………………….12

 

 Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.

 

Beschouwing

Op 10-11-2014 heeft de toezichthouder een aangekondigd exploitatie bezoek gedaan bij BSO de Bosbes te Zuidlaren.

Er is gesproken met houder, Mw. M. Boerrigter, zij wil in de woning een BSO beginnen.

Er is overleg geweest met de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente Tynaarlo,

welke goedkeuring heeft gegeven voor opvang van maximaal 6 kinderen in de woning, mits de houder voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wet op de Kinderopvang en

kwalititeitseisen peuterspeelzalen, waarop de toezichthouder van de GGD Drenthe toetst.

Tijdens het bezoek heeft toezichthouder een gesprek gehad met houder en is de woning

geobserveerd op geschiktheid voor de BSO.

De houder heeft een pedagogisch beleid en een uitgevoerde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Met de houder is afgesproken dat voor de echtgenoot een VOG wordt aangevraagd. Dit omdat de echtgenoot wel aanwezig is in de woning tijdens de opvang uren. De VOG zal tijdens de hoor/wederhoor periode worden aangeleverd.

VOG is binnen de afgesproken termijn aangeleverd en voldoet aan de voorwaarden.

Tijdens het onderzoek na aanvangsdatum registratie, binnen 3 maanden na opening worden de verschillende domeinen nog verder op inhoud getoetst. Hiervoor wordt een afspraak met de houder gemaakt.

De toezichthouder geeft toestemming voor het starten van een BSO van maximaal 6 kinderen, in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan.

 

 Advies aan College van B&W

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Binnen dit domein is gekeken of houder voldoet aan het bieden van Kinderopvang in de zin van de wet.

 

Kinderopvang in de zin van de wet

De opvang vindt bedrijfsmatig plaats, er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs gaan.

 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

Er loopt geen handhaving tegen de houder.

Gebruikte bronnen:

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 

Pedagogisch klimaat

Binnen dit domein is gekeken naar de aanwezigheid van het pedagogisch beleid.

Het beleid wordt op inhoud getoetst tijdens het onderzoek na registratie, binnen 3 maanden na opening.

 

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is van oktober 2014.

Gebruikte bronnen:

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 Pedagogisch beleidsplan (oktober 2014)

 

Personeel en groepen

Binnen dit domein is gekeken of de houder een geldig verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft en een geldig diploma.

 

Verklaring omtrent het gedrag

De houder heeft een geldige verklaring omtrent gedrag aangeleverd.

 

Passende beroepskwalificatie

De houder beschikt over een juist diploma, MDGO-AB

Gebruikte bronnen:

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

 Verklaringen omtrent het gedrag

 Diploma’s beroepskrachten

 

Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein wordt gekeken of de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd.

 

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd, hierin zijn enkele aanpassingen gedaan, de RIE voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

 Risico-inventarisatie veiligheid

 Risico-inventarisatie gezondheid

 

 Accommodatie en inrichting

Inleiding

Binnen dit domein is gekeken of de binnen-en buiten ruimte aan de voorwaarden voldoen voor

opvang van kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan.

 

Binnenruimte

De opvang vindt plaats in de woonkamer en is ten tijde van de opvang altijd beschikbaar voor de

kinderen van de BSO. Er kunnen maximaal 6 kinderen worden opgevangen.

 

Buitenspeelruimte

Er is een aangrenzende buitenspeelruimte, de kinderen van de BSO gaan met name buiten of in het bos spelen. Dit altijd onder leiding van de houder van de BSO.

Gebruikte bronnen:

 Observaties

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Kinderopvang in de zin van de wet. De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1

 

Beleidsregels werkwijze toezichthouder

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen.

(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.

(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder.

(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn

vestiging(en) te voorkomen.

(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

 

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum

kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.

(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.

(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee jaar.

(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 10-11-2014

De Bosbes te ZUIDLAREN

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3

Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3

Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

 

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

Gegevens voorziening

 

Opvanggegevens

Naam voorziening : De Bosbes

Aantal kindplaatsen : 6

 

Gegevens houder

Naam houder : Mariël Boerrigter

KvK nummer : 01135593

Gegevens toezicht

 

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Drenthe

Adres : Postbus 144

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN

Telefoonnummer : 0592-306300

Onderzoek uitgevoerd door : G. Plantenga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : TYNAARLO

Adres : Postbus 5

Postcode en plaats : 9480AA VRIES